§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają
1. „Organizator” – organizatorem jest „TENNISPLANET POLSKA TOMASZ BONAR” z siedzibą w Łodzi przy ul Książka 61, 91-529 Łódź; NIP: 7262637222; REGON: 101064542, adres do korespondencji elektronicznej: sklep@tygertenis.pl, tel. 882 077 770 lub 882 193 791.
2. „Konkurs” – Konkurs „Zagłosuj na auto Piotrkowskiej” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w formie komentarza w poście Konkursowym.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego facebook.com.
3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora
4. Konkurs trwa od godz. 18:00 dnia 15.09.2018 r. do godz. 23:59 dnia 19.09.2018 r.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz która ukończyła 18 rok życia, oraz posiada ważne prawo jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego oraz publicznego konta w serwisie społecznościowym Facebook spełniającego warunki serwisu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji w wiadomości prywatnej do profilu @funanddrive oraz usunięcie komentarza zostawionego w serwisie Facebook.

5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja eventu: FUN and DRIVE.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook.
3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci postów konkursowych na profilu: https://www.facebook.com/funanddrive.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie trwania Konkursu opublikować na portalu społecznościowym Facebook komentarz pod grafiką konkursową, stanowiący odpowiedź na polecenie konkursowe: “Wpisz numer najfajniejszego auta naszego przejazdu?”oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach związanych z realizacja konkursu i wydaniem nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wnieść sprzeciw na przetwarzanie moich danych osobowych. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu i akceptuję jego postanowienia” na portalu Facebook.
5. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać numer wybranego samochodu w treści komentarza. Zgłoszenia bez numeru nie będą brały udziału w Konkursie. W konkursie będą brały udział tylko zgłoszenia konkursowe dokonane przez uczestników posiadających publiczny profil w serwisie Facebook.
6. Zgłoszenia mogą zawierać dowolną liczbę numerów samochodów, jednak zwiększenie ich liczby nie wpływa na zwiększenie szans w Konkursie.

7. Kolejność dodawania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.

8. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu tj. po godzinie 23:59 dnia 19.09.2018 r. nie będą brane pod uwagę.
9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (zdjęć, opisów bądź hashtagów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników filmów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisu Facebook, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Zwycięskie zgłoszenia konkursowe zostaną wyłonione przez 3-osobową Komisję Konkursową do dnia 21.09.2018r. Zwycięskie zgłoszenie musi spełniać wymienione kryteria.
2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje jedną nagrodę.
3. Nagrodą w konkursie jest auto klasy premium na 24 godziny – nagroda o wartości 1230zł brutto (słownie: tysiąca dwustu trzydziestu złotych)
4. Czas 24 godzin odliczany jest od momentu odebrania kluczyków przez zwycięzce.
5. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa (karta podarunkowa) zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
6. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez wiadomość w serwisie Facebook, w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.
7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
8. Nagroda czeka na odbiór 7 dni od powiadomienia poprzez wiadomość Facebook. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

9. Nagroda nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, pozostanie do dyspozycji Fundatora.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorami Państwa danych osobowych są „TENNISPLANET POLSKA TOMASZ BONAR” z siedzibą w Łodzi przy ul Książka 61, 91-529 Łódź; NIP: 7262637222; REGON: 101064542, adres do korespondencji elektronicznej: sklep@tygertenis.pl, tel. 882 077 770 lub 882 193 791
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem:
http://www.tygertenis.pl/polityka-prywatnosci.html
4. Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje:
a) w przypadku Uczestników: nickname lub imię i nazwisko używane w portalu Facebook, fakt ukończenia 18 roku życia, fakt posiadania aktualnego prawa jazdy, fakt braku powiązań z Organizatorem, Fundatorem;
b) w przypadku Zwycięzcy: dane, o których mowa w pkt. a) powyżej oraz: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer prawa jazdy
5. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie, w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie.
6. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
7. Mają Państwo prawo do żądania od administratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo z Administratorami drogą korespondencyjną pod adresem Książka 61, 91-529 Łódź z dopiskiem „Dane osobowe – konkurs”, wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt @ funanddrive.pl
10. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administratorzy mogą jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
8. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
10. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
11. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

12. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Reklamacje – konkurs FunAndDrive”.
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje poprzez wyłonienie w losowaniu głównego zwycięzcy

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2018 r.

FUN AND DRIVE

Zobacz wszystkie posty

SKOMENTUJ!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FUN AND DRIVE

Ostatnie: